Wetenschappelijke wandelcoach inspiratie

Op het schitterende landgoed Amelisweert heb ik bij Hilde Backus de wandelcoachopleiding genoten. Ik beschouw dat als een groot voorrecht. Hilde is buitengewoon goed in haar vak van wandelcoaching en ook in het doorgeven daarvan. Zij richtte het Coachbureau op. Bovendien is zij samen met prof. dr. A. E. van den Berg gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van wandelcoaching.

De resultaten van het eerste onderzoek zijn intussen bekend, vervolgonderzoek loopt.

De belangrijkste onderzoeksvragen en resultaten waren, ik citeer:

  1. “Leidt wandelcoaching – in vergelijking met een passieve controlegroep – tot meetbare positieve veranderingen in de (werk)stress, het welbevinden en de gezondheid van de deelnemers?
  2. Ervaren de deelnemers aan de wandelcoaching een meerwaarde van de natuurlijke omgeving, en zo ja, waaruit bestaat deze meerwaarde?”

Resultaten

De resultaten laten zien dat deelnemers aan de wandelcoaching, in vergelijking met de controlegroep, tijdens de nametingen minder symptomen van burn-out, minder psychische en lichamelijke stressklachten, minder problemen met concentratie en aandacht, en minder problemen met sociaal functioneren rapporteerden. Ook rapporteerden de deelnemers aan de wandelcoaching tijdens de nametingen meer werkplezier, bevlogenheid op het werk, hoop, zelfwaardering, en mindfulness, en tevredenheid met hun leven dan de deelnemers aan de controlegroep.

Er kan dus worden geconcludeerd dat wandelcoaching aantoonbare significante positieve effecten heeft op (werk)stress, welzijn en gezondheid.”